IDI_ICON1        ICON  DISCARDABLE   "images/itestwri.ico"